ЭЛСЭЛТИЙН ЖУРАМ- МУИС

2008-03-15 uundaa бичсэн.
[Өнөөдрөөс эхлэн блог дээр элсэлтийн шалгалтанд зориулан, зарим их дээд сургуулиудын элсэлтийн шалгалтын журам болон шаардлагыг нийтэлж байхаар боллоо... Та "Ерөнхий шалгалт-2008" гэсэн label-рүү орж бүх мэдээг авах боломжтой...]
МОНГОЛ УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬД 2008 ОНД УЛААНБААТАР ХОТООС ОЮУТАН ЭЛСҮҮЛЭХ ЖУРАМ

Нэг. Ерөнхий зүйл
1. МУИС 2008-2009 оны хичээлийн жилд бакалаврын зэрэг олгох сургалтад Улаанбаатар хотоос оюутан элсүүлэхэд “Оюутан элсүүлэх үлгэрчилсэн журам“ (БСШУ-ы сайдын 2005/422, 2006/483 тушаалаар баталсан) болон энэхүү журмыг баримтлана.
2. Аймаг орон нутгаас элсэхийг хүсэгчдийг бүртгэх, мэргэжил сонгуулах ажлыг Их, дээд сургуулиудын элсэлтийн дундын комисс тухайн аймагт нь зохион байгуулна. Аймгаас оюутан элсүүлэх нэгдсэн журмыг тусгайлан гаргаж, нийтэд мэдээлнэ.

Хоёр. Зохион байгуулалт
1. Оюутан элсүүлэх ажлыг хоёр үе шаттай зохион байгуулна. Эхний шатанд: МУИС-д элсэх хүсэлтэй иргэн энэхүү журмын 7-д заасан Ерөнхий шалгалт (ЕШ) өгнө. Хоёр дахь шатанд: ЕШ өгч, энэхүү журмын 9 ба 12-т заасан болзлыг хангасан иргэний өргөдлийг МУИС-ийн элсэлтийн комисс хүлээн авч, зохих хяналтын тоонд багтаан шалгаруулалт хийнэ.
2. Элсэгчдийн сурах ерөнхий чадвар, мэдлэгийн төвшин тогтоох зорилго бүхий ЕШ-ыг Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны яамнаас эрх олгосон хөндлөнгийн байгууллага зохион байгуулах бөгөөд шалгалтын асуулт боловсруулах, олшруулах, нууцлалыг хадгалах, зохион байгуулах, оноог иргэд болон сургуульд хүргэх, шалгалттай холбоотой иргэдийн гомдол хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэх, бүхий л мэдээллээр хангах үүргийг энэхүү байгууллага хүлээнэ.
3. Энэхүү журам болон элсэлтийн ажлын зохион байгуулалттай холбоотой нэмэлт мэдээллийг МУИС-ийн вэб хуудас www.num.edu.mn/admission/ болон Боловсролын үнэлгээний төвийн www.eec.mn сайтад толилуулна.
4. Урьд нь дээд болон тусгай дунд боловсрол эзэмшсэн хүнийг зарим мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтад орой ба эчнээ хэлбэрээр суралцуулна. Үүнд:
• Оройн ангид: Дээд боловсролтой хүнийг эрх зүй, ня-бо, санхүү, аялал жуулчлалын менежмент, англи хэлний багш, мэдээллийн технологи, геологийн мэргэжлээр;
• Эрх зүйн эчнээ ангид: дээд боловсролтой хүнийг 2008 оны 3-р сард;
• Ня-бо, цаг уурын эчнээ ангид: уг мэргэжлийн чиглэлээр тусгай дунд боловсролтой хүнийг элсүүлнэ.
Эдгээр ангид элсэгчдээс ЕШ өгөхийг шаардахгүй. Энэ элсэлтийг тусгай журмаар зохицуулах бөгөөд тухай бүр нийтийн хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр зарлана.
5. Энэ журмын 4-т зааснаас бусад чиглэлээр хоёр дахь дээд боловсрол эзэмших хүсэлтэй бол энэхүү журмын дагуу ЕШ өгч элсэх бөгөөд элссэнийхээ дараа өмнөх дээд боловсрол эзэмшихдээ үзсэн хичээлүүдийн кредитийг тооцуулах замаар товчлон суралцах боломжтой болно.

Гурав. Элсэгчдэд тавих шаардлага ба шалгалт
6. МУИС-д элсэгч бүрэн дундаас доошгүй боловсрол эзэмшсэн байна.
7. МУИС-ийн аль сургууль/факультетэд ямар мэргэжлийн чиглэлээр (бүлгээр) элсэхэд ямар хичээлийн ЕШ өгсөн байхыг Хавсралтад заав.
8. Мөн зарим мэргэжлийн онцлогоос хамаарч энэхүү журмын 19-д зааснаар авъяас чадварыг илрүүлэх нэмэлт шалгалт авна.
9. Шалгалтад авбал зохих нийт онооны 60%-ийг авбал МУИС-д элсэх болзол хангасан гэж үзэх бөгөөд шалгалтад авсан нийт оноог дараах байдлаар тодорхойно. Үүнд:
a. Тухайн бүлгээр ганц шалгалт авахаар байгаа бол уг шалгалтад авсан оноо;
b. Тухайн бүлгээр хоёр шалгалт авах бол хоёр шалгалтын оноог 70:30 харьцаагаар нэмж, өөрөөр хэлбэл, I шалгалтад авсан оноог 0.7-оор, II шалгалтад авсан оноог 0.3-аар үржүүлж нэмнэ;
c. Нэмэлт шалгалттай тохиолдолд: компьютер/график дизайны мэргэжлээр элсэгчдийн хар зураг, урлаг судлалаар элсэгчдийн авъяас чадварын оноо нь нийт оноонд 30 хувь, харгалзах ерөнхий шалгалтын (хавсралтад заасан) оноо 70 хувийг эзэлнэ; сэтгүүл зүйн мэргэжлээр элсэгчдийн бичлэгийн ур чадвар, монгол хэл, гадаад хэлний шалгалтуудын оноог 30:40:30 харьцаагаар нэмнэ.

Дөрөв. Өргөдөл хүлээж авах
10. МУИС-д Улаанбаатараас элсэхийг хүсэгчдийн өргөдлийг (11-д заасан холбогдох материалын хамт) 2008 оны VII/1-4-ний өдрүүдэд МУИС дээр хүлээж авна. Элсэлтийн комиссын хаяг, өргөдөл хүлээж авах болон мэргэжил сонгуулах цагийн хуваарь, нэмэлт мэдээллийг VI/18-нд МУИС-ийн төв байрны гадна болон www.num.edu.mn вэбд тавина.
11. Бүртгүүлэхдээ дараах материалыг бүрдүүлсэн байна. Үүнд:
a. Өөрийн гараар бичсэн өргөдөл. Өргөдөлд өөрийн товч намтар, ямар мэргэжлээр элсэхийг хүсэж байгаа, тэр чиглэлээр уралдаан тэмцээн, олимпиад зэрэгт үзүүлсэн амжилт, ЕШ-ыг ямар хичээлээр хэдэн оноотой өгсөн тухайгаа бичиж, гарын үсгээ зурж, буцах хаягаа тодорхой бичнэ, холбоо барих гар утасны дугаар байвал сайн.
b. Боловсролын гэрчилгээний хуулбар (нотариатаар батлуулах албагүй)
c. Ерөнхий шалгалтын батламж, хуулбарын хамт
d. Цээж зураг 2 хувь (2008 оны)
e. Бүртгэлийн хураамж 3,000 төгрөг.

12. МУИС-д “элсэх болзол хангасан” иргэн элсэх өргөдөл өгөх эрхтэй боловч элсэх боломж нь хяналтын тоо, тухайн мэргэжлээр элсэхийг хүсэгчдийн өрсөлдөөний байдлаар хязгаарлагдана. Иймд өргөдөл ирүүлэх хүний тоонд хязгаар тогтооно:
a. Элсэлтийн бүлэг бүрээс хүлээж авах өргөдлийн тоо Хавсралт дахь бүлэг бүрийн ард заасан тоогоор хязгаарлагдана. Энэ тоо нь 1-р хичээлийн шалгалтын оноогоор Улаанбаатарын хэмжээнд эзэлсэн байр бөгөөд энэ байранд байгаа шалгуулагчтай ижил оноотой бүх хүнийг тухайн байранд багтсан гэж үзнэ. ЕШ-ын оноогоороо энэ байранд багтсан хүмүүсийн өргөдлийг МУИС хүлээж авна. (Жишээ нь: МКС-д математикийн чиглэлээр буюу 1-р бүлгийн 5 мэргэжлийн аль нэгэнд элсэхийг хүсвэл математикийн шалгалтын оноогоор эхний 600-д багтсан хүнээс дутуугүй оноотой байх шаардлагатай. Хавсралтын доорхи тайлбарыг үзнэ үү.)
b. Иргэн МУИС-д хэд хэдэн мэргэжлийн бүлгээр элсэхээр өргөдөл өгч болно. Хэрэв энэ бүлгүүд нь өөр өөр сургууль/факультет-д (эдгээр 12 нэгжийг Хавсралтаас үз) харъяалагдаж буй бол тус тусад нь өргөдөл өгөх шаардлагатай.

Тав. Оюутан элсүүлэх шалгаруулалт
13. МУИС-д нийслэл болон аймгуудаас элсүүлэх оюутны тоог (хяналтын тоо) БСШУЯ тогтооно.
14. Шалгуулагчдыг Хавсралтад заасан 20 мэргэжлийн бүлэг болгон шалгалтын нийт оноогоор (энэхүү журмын 9-д заасан аргачлалаар тодорхойлсон) жагсааж, онооны дарааллаар батлагдсан хяналтын тоонд багтаан элсүүлнэ.
15. Шалгалтын оноо тэнцсэн тохиолдолд боловсролын үнэмлэхэд бичигдсэн хичээлүүдийн дүнгийн дундажийг харьцуулан шийдвэрлэнэ.
16. Улаанбаатараас оюутан элсүүлэх хуваарь дээр Улаанбаатарт оршин суугаа иргэн өрсөлдөх эрхтэй ба нэг бүлгээс нөгөөд шилжүүлэн элсүүлэхгүй.
17. Зохих хяналтын тоонд багтсан хүмүүст суралцах эрхийн бичиг олгоно.

Зургаа. Нэмэлт шалгалт
18. Тодорхой авъяас шаардах мэргэжлээр элсэх хүмүүсээс ур чадварын нэмэлт шалгалт авна. Үүнд: компьютер/график дизайны мэргэжлээр элсэгчдээс хар зураг, сэтгүүл зүйн мэргэжлээр элсэгчдээс бичлэгийн ур чадвар, урлаг судлалын чиглэлээр элсэгчдээс мэргэжлийн ур чадварын нэмэлт шалгалт авна. Нэмэлт шалгалт авах хуваарийг бүртгэх үед зарлана.

Долоо. Хөнгөлөлттэй нөхцлөөр элсүүлэх
19. 2008 оны улсын олимпиадад 1-3-р байр эзэлсэн, олон улсын олимпиадад шагналт байранд шалгарсан сурагч тухайн чиглэлээр элсэхийг хүсвэл шууд элсүүлнэ.
20. 2008 оны улсын олимпиадад байгалийн ухааны чиглэлээр оролцсон сурагч тухайн мэргэжлээр элсэхийг хүсвэл энэ журмын 9-д зааснаар “элсэх болзол хангасан” нөхцөлд онооны дараалал харгалзахгүй элсүүлнэ.
21. МУИС-ийн харъяа Байгалийн ухааны төрөлжүүлэн гүнзгийрүүлсэн сургалттай ахлах сургуулийн төгсөгч уг мэргэжлийн чиглэлээр элсэх бол мөн “элсэх болзол хангасан” нөхцөлд онооны дараалал харгалзахгүй элсүүлнэ.
22. Энэ журмын 19-21-т заасан хөнгөлөлттэй нөхцлөөр элссэн хүн элссэнийхээ дараа мэргэжил сольж суралцахыг зөвшөөрөхгүй.

Найм. Элсэгчдийг бүртгэх
23. Элссэн хүмүүс 2008 оны 8-р сарын 25-28-нд МУИС дээр бүртгүүлнэ. Дурьдсан хугацаанд бүртгүүлээгүй хүнийг сургууль орхисонд тооцож хасна.
24. Элссэн хүмүүс бүртгүүлэхдээ дараах баримт бичгүүдийг бүрдүүлсэн байвал зохино. Үүнд:
1. Бүрэн дунд боловсролын үнэмлэх буюу түүнтэй адилтгах бичиг баримт
2. ЕШ-ын дүнгийн тодорхойлолт
3. Сурагчийн хувийн хэрэг (ажиллагсад нийгмийн даатгалын дэвтэр)
4. Сургуулийн тодорхойлолт (2007, 2008 онд ЕБДС төгсөгчдөд хамаарна.)
5. Иргэний үнэмлэх
6. Цээж зураг 6 хувь
7. Сургалтын төлбөр төлсөн баримт (Зээл авах, төрөөс хариуцах бол холбогдох бичиг баримтууд; Төрийн албаны тухай хуулийн дагуу төлөгдөх бол эцэг эхийн аль нэгний албан газартай хийсэн гэрээ)
Эдгээр материалыг битүүмжлэл сайтай хавтсанд хийсэн байна.
25. Элсэлттэй холбоотой бичиг баримтыг хуурамчаар үйлдсэн хүнийг МУИС-д элсүүлэхгүй, элссэн тохиолдолд хасна.

МУИС-ийн Элсэлтийн Комисс
Утас: 320892, 318161

Бүрэлдэхүүний факультет/сургуулийн утас:
Математик, компьютерийн сургууль (МКС) 311443, 325631
Физик, электроникийн сургууль (ФЭС) 327330, 329993
Мэдээллийн технологийн сургууль (МТС) 324007, 325305
Химийн факультет (ХФ) 327793, 322278
Биологийн факультет (БФ) 323970, 322608
Газар зүй, геологийн факультет (ГГФ) 311809, 322822
Монгол хэл, соёлын сургууль (МХСС) 314327, 325435
Гадаад хэл, соёлын сургууль (ГХСС) 326305, 322897
Нийгмийн шинжлэх ухааны сургууль (НШУС) 319392, 328890
Хууль зүйн сургууль (ХЗС) 327745, 321739
Эдийн засгийн сургууль (ЭЗС) 350277, 350994
Олон Улсын Харилцааны Сургууль (ОУХС) 354618, 354610


Дэлгэрэнгүйг татаж авах

0 сэтгэгдэл:

Post a Comment

Таныг өөрийн нэрээр сэтгэгдэл бичихийг хүсч байна. Мөн хараалын үг хэрэглэсэн, хэрүүлийн өнгө аяс оруулсан сэтгэгдэл бичсэн тохиолдолд таны сэтгэгдлийг устгана гэдгийг анхааруулж байна...